Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по статус на вписване

Състояние Държавни Общински Частни
Очаква вписване 0 0 14
Действащ 0 0 40
Закрит 0 0 0