Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по статус на вписване

Състояние Държавни Общински Частни
Очаква вписване 0 0 11
Действащ 0 0 49
Закрит 0 0 1