Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по статус на вписване

Състояние Държавни Общински Частни
Очаква вписване 0 0 12
Действащ 0 0 45
Закрит 0 0 0