Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по статус на вписване

Състояние Държавни Общински Частни
Очаква вписване 0 0 13
Действащ 0 0 44
Закрит 0 0 0