Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по предлагани професионални направления

Професионални направления Държавни Общински Частни
Музикални и сценични изкуства 0 0 1
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 0 0 22
Пътувания, туризъм и свободното време 0 0 8
Спорт 0 0 9
Услуги за дома 0 0 2
Фризьорски и козметични услуги 0 0 1
Транспортни услуги 0 0 2
Администрация и управление 0 0 30
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 0 0 8
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 0 0 2
Медицинска диагностика и лечебни технологии 0 0 1
Сигурност 0 0 5
Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 0 0 6
Здравни грижи 0 0 3