Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по предлагани професионални направления

Професионални направления Държавни Общински Частни
Музикални и сценични изкуства 0 0 1
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 0 0 23
Пътувания, туризъм и свободното време 0 0 9
Спорт 0 0 10
Услуги за дома 0 0 2
Фризьорски и козметични услуги 0 0 1
Транспортни услуги 0 0 2
Военно дело и отбрана 0 0 0
Администрация и управление 0 0 30
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 0 0 8
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 0 0 2
Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи 0 0 1
Медицинска диагностика и лечебни технологии 0 0 1
Сигурност 0 0 6
Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 0 0 7
Здравни грижи 0 0 3