Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи


Съгласно чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), професионалните колежи са институции в системата на професионалното образование и обучение, като по смисъла на чл. 9 от ЗПОО професионалните колежи имат право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация. Съгласно чл. 23а и чл. 23б от ЗПОО, професионалните колежи осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г.

Съгласно чл. 51, ал.1, т. 3а от ЗПОО, Министърът на образованието и науката провежда държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като поддържа публичен регистър на професионалните колежи.

Професионалните колежи са държавни, общински и частни, като държавните и общинските професионални колежи се откриват със заповед на Министъра на образованието и науката, а частните професионалните колежи се учредяват от физически и/или юридически лица като търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или кооперации или като дружества по законодателството на държава членка и осъществяват дейността си след вписване в Регистъра на професионалните колежи.